1. המנוי הינו משפחתי-אישי וניתן לשאול בו ספרי ילדים, נוער ומבוגרים. 2. כל ספר ניתן להשאלה לחודש ימים עם אפשרות להארכה במידה והספר לא מוזמן ע"י מנויים נוספים. 3. כל מנוי יכול לבצע הזמנה של עד 3 ספרים. הזמנה מתאפשרת לגבי הספרים הבאים בלבד: א. רבי-מכר מהשנה האחרונה שאינם זמינים בספרייה ב. ספרים שנמצאים ברשות קוראים אחרים. 4. ספר מוזמן ממתין למנוי עד- 2 ימים מתאריך ההזמנה (שישי שבת לא נספרים כימי המתנה). 5. ספר המוזמן על ידי מנויים אחרים ונמצא בידי מנוי אינו ניתן להארכה. המנוי מתבקש להחזיר את הספר מידית מקבלת ההודעה. 6. ספרי עיון מסוימים ניתנים להשאלה למשך שבועיים בלבד באישור ספרנית העיון. (אי אפשר לבצע הארכה לספרים אלו). 7. לקבלת גישה באינטרנט לכרטיס המנוי האישי, נא להירשם בדלפק ההשאלה, או באמצעות הטלפון. 8. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להקפיא פעילות של קורא/ת אשר לא החזיר/ה ספרים במועד, ו/או לא שילם/מה קנס עבור ספר שאבד, או שהוחזר פגום. התחייבויות המנוי אני מקבל/ת על עצמי לקיים את ההתחייבות כדלקמן: * לשמור על שלמותו וניקיונו של הספר ולהחזירו בזמן כנדרש. * ידוע לי כי עלי להחזיר את הספר שברשותי בתום 30 יום ו/או במועד שמצוין. * אם אחזיר הספרים באיחור, אשלם קנס כפי שנדרש (0.5 שקל עבור כל יום איחור לספר). במידה וספר שאקבל מהספרייה יאבד, יקרע, יינזק או יתלכלך כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש על חשבוני עותק חדש או אפצה את הספרייה בסך של 40 ₪. • במידה ויישאר אצלי פריט השייך לספריה מעבר לזמן הקצוב (איחור של 183 יום), תיפדה המחאת המשמורת או יגבה קנס כספי לפי החלטת הספרייה - ללא הודעה מראש. • הריני מתחייב כי אודיע לספרייה תוך 30 יום על שינוי כתובת או מספר טלפון וכי אשא בכל נזק, כגון פדיון המחאת המשמורת כתוצאה מאי הודעה על שינוי כתובת. • הנני מתחייב/ת לא להעתיק ולשכפל למטרות מסחריות ו/או פרטיות ספרים ופריטים אחרים. קורא/ת המודיע/ה על הפסקת המנוי, תוחזר המחאת המשמורת בכפוף להחזרת החוב.

 
 
הודעות
אירועים